จำนวนรวมแยกเพศ

จำนวนรวมแต่ละวัน

Admin/Dead

จำแนกตามระดับความรุนแรงรายวัน

Date Total Man Lady R E U SU N Admit Dead
11 เมษายน 2559 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
12 เมษายน 2559 5 4 1 1 1 0 3 0 2 0
13 เมษายน 2559 6 5 1 0 1 2 3 0 1 0
14 เมษายน 2559 6 3 3 0 0 4 2 0 0 0
15 เมษายน 2559 11 8 3 0 0 3 6 2 2 2
16 เมษายน 2559 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0
17 เมษายน 2559 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 34 23 11 1 2 11 18 2 5 2
R = Resuscitation, E = Emergency, U = Urgency, S = Semi-Urgency, N = Non-Urgency
ข้อมูลจาก: ระบบ PHER http://ict-pher.moph.go.th/ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย


รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000