Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

หน่วยงานภายในของโรงพยาบาล


 

 

กลุ่มงาน
1.   กลุ่มการพยาบาล 4.  กลุ่มงานทันตกรรม
2.   กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 5.  กลุ่มงาน พรส.
3.   กลุ่มงานเภสัชกรรม 6.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
           *  คลังยา 7.  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
           *  OPD เภสัชกรรม 8.  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
           *  IPD เภสัชกรรม 9.  กลุ่มงานจิตเวช
           * ผลิตยาน้ำ 10. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
    11. กลุ่มงานสุขศึกษา

 

ฝ่าย
1.  การเงินและบัญชี 4.  ซ่อมบำรุง
2.  บริหารทั่วไป 5.  สวัสดิการสังคม
3.  การเจ้าหน้าที่ 6.  โภชนาการ

 

งาน
1.  พัสดุ 15. องค์กรแพทย์
2.  ห้องสมุด 16. ศูนย์ HA.
3.  ประชาสัมพันธ์ 17. ศูนย์ Audit
4.  เวชสารสนเทศ 18. เวชนิทัศน์
5.  อุบัติเหตุ 19. จ่ายกลาง
6.  OPD สูติ-นรีเวชกรรม 20. ศูนย์ผ้า ซักฟอก
7.  ศูนย์ ICT 21. ยานพาหนะ
8.  อาชีวเวชกรรม 22. สนาม
9.  แพทย์แผนไทย 23. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24. ระบบบำบัดน้ำเสีย
11. เวรเปล 25. รักษาศพ
12. ศูนย์แม่บ้าน 26. ห้องผ่าตัด
13. ไตเีทียม  
14. ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ  

 

หอผู้ป่วย
อายุรกรรมหญิง   อายุรกรรมชาย
ศัลยกรรมหญิง   ศัลยกรรมชาย
สูติ - นรีเวชกรรม   กุมารเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ   พิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พิเศษ 2 รวมใจ   พิเศษ 4 รัฐประชา
พิเศษ 3 รวมใจ   พิเศษ 5 รัฐประชา
พิเศษ 4 รวมใจ   ตา หู คอ จมูก
พิเศษ 5 รวมใจ   สงฆ์อาพาธ
ห้องคลอด   ICU ทารกแรกเกิด
ICU อายุรกรรม   ICU ศัลยกรรม
 

 

Generated: 0.001 seconds