จำนวนรวมแยกเพศ

จำนวนรวมแต่ละวัน

Admin/Dead

จำแนกตามระดับความรุนแรงรายวัน

Date Total Man Lady R E U SU N Admit Dead
29 ธันวาคม 2558 6 6 0 2 0 0 4 0 2 0
30 ธันวาคม 2558 8 3 5 0 0 4 4 0 4 0
31 ธันวาคม 2558 7 6 1 0 0 3 2 2 3 0
01 มกราคม 2559 5 3 2 0 0 1 4 0 1 0
03 มกราคม 2559 6 4 2 0 3 2 1 0 3 0
04 มกราคม 2559 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0
Total 36 24 12 2 3 10 19 2 13 0
R = Resuscitation, E = Emergency, U = Urgency, S = Semi-Urgency, N = Non-Urgency
ข้อมูลจาก: ระบบ PHER http://ict-pher.moph.go.th/ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

จัดซื้อจัดจ้าง

รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000