อายุรกรรมทั่วไป

แผนกอายุรกรรมทั่วไป ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ให้ บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยให้บริการ แก่ผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินในเวลาราชการ

การให้บริการ

  • คลินิกเอดส์ วัณโรค ให้บริการอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
  • เกี่ยวกับทางเดินอาหารที่เกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคเฉพาะในอายุรกรรม จะส่งไปแผนกอายุรกรรม
  • เกี่ยวกับทางเดินอาหารทั่วไป จะส่งไปที่โรคทั่วไป

อายุรกรรมทั่วไป

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ,นพ.จิรารัชน์ อุนนะนันทน์,นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ
อังคาร 8.30 - 12.00 นพ.พิเชฐ ธงทอง,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 นพ.พิเชฐ ธงทอง,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
ศุกร์ 8.30 - 12.00 นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ,พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์,นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ