ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
11 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,369,875 01/1970 03/05/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
12 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,366,025 01/1970 02/05/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
13 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,366,025 01/1970 02/05/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
14 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,366,025 01/1970 02/05/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
15 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,366,025 01/1970 02/05/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
16 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,369,875 01/1970 02/05/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
17 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 38,000 04/2019 02/05/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
18 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 38,000 04/2019 02/05/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด