ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 500,000 01/1970 02/07/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 04/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ซื้อออกซิเจนเหลว 1,200,000 01/1970 04/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ซื้อยา 10,000,000 01/1970 04/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด