ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
11 ซื้อออกซิเจนเหลว 1,200,000 01/1970 02/04/2019 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
12 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
13 ซื้อออกซิเจนเหลว 2,700,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
14 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 01/04/2019 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 01/04/2019 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
16 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 08/02/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,367,100 01/1970 07/02/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
18 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 1,367,100 01/1970 30/01/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
19 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 25/01/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
20 จ้างบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 800,000 01/1970 25/01/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด