ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
21 ออกซิเจนเหลว 2,700,000 01/1970 25/01/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
22 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และหรือการแพทย์ 4,911,000 01/1970 01/11/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
23 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 31/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
24 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 31/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
25 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
26 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
27 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,384,412 01/1970 29/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
29 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 29/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
30 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 25/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด