ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ 2,301,800 01/1970 10/03/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) จำนวน ๘ รายการ 5,410,000 01/1970 26/02/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,301,800 01/1970 25/02/2020 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,301,800 01/1970 19/02/2020 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว 1,219,500 01/1970 12/11/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว 3,183,750 01/1970 12/11/2019 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 7,200,000 01/1970 15/10/2019 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 800,000 01/1970 10/10/2019 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 อาหารสำหรับผู้ป่วยใน 3,000,000 01/1970 04/10/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 3,600,000 01/1970 24/09/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด