ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ประกวดราคาจ้างบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย 1,000,000 01/1970 14/01/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (ชุด Cover All ,หน้ากาก N95 ,ชุด Isolation Gown) 1,630,000 01/1970 20/12/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (ชุด Cover All ,หน้ากาก N95 ,ชุด Isolation Gown) 1,630,000 01/1970 20/12/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน 1,200,000 01/1970 26/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,480,000 01/1970 22/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1,480,000 01/1970 15/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) จำนวน ๑๑ รายการ 7,555,000 01/1970 04/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 1,200,000 01/1970 02/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1,480,000 01/1970 01/11/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,510,000 01/1970 27/10/2021 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด