Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ฟิตเนสเซ็นเตอร์

คลินิกแพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนจีน

ATH eService

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
หัวข้อการประชุม เอกสารประกอบ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/61
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/61
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/60
คณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน
หัวข้อการประชุม เอกสารประกอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561
Generated: 0.8578 seconds