Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

บุคลากรแพทย์แยกตามสาขา


          สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 1. นายณรงค์  อภิกุลวณิช                  ผู้อำนวยการ
 2. นายพยงค์  เมฆกระจ่าง                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 3. นายประกิต  ชัยกิจอุราใจ               นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 4. นายกิตติ  อิ่มใจ                                    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 5. นายเดชชาติ  จันทร์ศรี                  นายแพทย์ปฏิบัติการ

          สาขาศัลยศาสตร์

 1. นายสุธีรพันธ์  จิตตานนท์               นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 2. นายณรงค์  คันธกุลดุษฎี                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

          สาขาอายุรศาสตร์

 1. นายสมชาย  สุทธิพงศ์เกียรติ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 2. นายภาษิต  ศิลประเสริฐ                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 3. น.ส.ประกาย  สัญโญชน์วิทย์            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

          สาขาตจวิทยา

               1.   นายอุดมศักดิ์  วงศ์ปารมี                นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

          สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

 1. นายสุวัตร์  งามภูพันธ์                    นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 2. นายสุรพล  พจนสุภาวรรณ์              นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 3. น.ส.เยาวเรศ  กิตติธเนศวร               นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

          สาขากุมารเวชศาสตร์

 1. นายประทีป  โอประเสริฐสวัสดิ์         นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 2. นางรัตน์เกล้า  สุมานิก                   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 3. น.ส.ศิริสุดา  จันทร์เชื้อ                   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

          สาขาจักษุวิทยา

 1. นายบรรจบ  นิมิตรพรสุโข               นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 2. นายสมพงษ์  ภาสอาจ                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ

          สาขาโสต นาสิกวิทยา

 1. นายองอาจ  จันทร์จรัสสิน               นายแพทย์เชี่ยวชาญ

          สาขาวิสัญญีวิทยา

                             1.  นางดรุณี  งามภูพันธ์                     นายแพทย์เชี่ยวชาญ

                             2.  นายภิญโญ    ศรีวีระชัย                 นายแพทย์ชำนาญการ

                            3.  นายสุพจน์  ประพันธ์ประชา             นายแพทย์ชำนาญการ

          สาขาอาชีวเวชศาสตร์

                             1.   นายวีระ    ปิยะสิงห์                    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

          สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

                             1.   น.ส.ศุภรัศมี  พันธุ์ธนะสิริ               นายแพทย์ชำนาญการ   

          สาขาเวชกรรมป้องกัน

                             1.  นายเกรียงไกร  ภัทรคามินทร์           นายแพทย์เชี่ยวชาญ

           ไปช่วยราชการ

                             1.  นายอรรควรรษ  ปองทอง                นายแพทย์ชำนาญการ

                             2.  ไพโรจน์  สุรัตนวนิช                      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

                             3.  นายสายัณห์  เลื่องชัยเชวง               นายแพทย์ปฏิบัติการ

                             4.  นางสาวนิดา  ฉาบนาค                   นายแพทย์ปฏิบัติการ

                             5.  นางสาวพิลาวัลย์  ตรีมานคา             นายแพทย์ปฏิบัติการ

                             6.  นายธีรพศ์  เลิศอนันต์ตระกูล            นายแพทย์ปฏิบัติการ

          ลาศึกษา

ทุนโรงพยาบาลอ่างทองจ.โรงพยาบาลอ่างทอง

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สาขา

ปีที่จบ

1. นางสาวชลธร  ไชยโชติ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ศัลยศาสตร์

2555

2. นางสาวจิรารัชน์  อุนนะนันทน์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

อายุรศาสตร์

2555

3. นางสาวสุรภี  กลิ่นเพชร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ประสาทศัลยศาสตร์

2556

4. นางสาวรัชดาภรณ์  ตันติมาลา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

เปลโลร์อนุสาทโรคต้อหิน

 

 

ทุนโรงพยาบาลอ่างทองจ.โรงพยาบาลอื่น

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สาขา

ปีที่จบ

1. นายกัมพล  แก้วจุมพฏ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

2554

2. นางสาวสุรีย์รัตน์  สุทธิพงศ์เกียรติ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2554

3. นางสาวยศพิมล  จรัสวิมล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

2555

 

ทุนโรงพยาบาลอื่น       จ.โรงพยาบาลอ่างทอง

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สาขา

ปีที่จบ

1.นางสาวพัชราภรณ์  มาลีเวช

ทุนโรงพยาบาลหัวหิน            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายแพทย์ชำนาญการ

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

2554

2.นางสาวสุภานน  กังวานวาณิชย์  ทุนโรงพยาบาลจอมทอง     

จังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

2556

 

          แพทย์ใช้ทุน ปี 53

 1. นายฐานิสร์  สุขสมานพันธ์                         นายแพทย์ปฏิบัติการ
 2. นางสาวนัฎฐา  มีสุนทร                            นายแพทย์ปฏิบัติการ
 3. นายธีรพงษ์  เมฆวิไลพันธุ์                          นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวชลลดา  สุวรรณะชฎ                      นายแพทย์ปฏิบัติการ     
 5. นางสาวบุษรัตน์  สุลีสถิร                           นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 6. นายรัฐพัฒน์     กลัดแก้ว                         นายแพทย์ปฏิบัติการ
 7. นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ  ศรวิบูลย์ศักดิ์           นายแพทย์ปฏิบัติการ
 8. นางสาววันสิริ  ธรรมโกมุท                        นายแพทย์ปฏิบัติการ
 9. นายอริยะ  ทวีรุจวนะ                             นายแพทย์ปฏิบัติการ
 10. นางสาวรติกร  สุนทรารัตน์พงษ์                   นายแพทย์ปฏิบัติการ
 11. นางสาวฐิติกาญจน์  ธีระพันธ์เจริญ               นายแพทย์ปฏิบัติการ
 12. นางสาวอาภรณ์  คูสุวรรณ                        นายแพทย์ปฏิบัติการ

ที่มา: คัดลอกจากเล่มผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  ปีงบประมาณ 2554

Generated: 0.0017 seconds