รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

ฝ่ายการแพทย์

ไม่มีรูป นายแพทย์พิเชฐ ธงทอง 1 มีนาคม 2528 - 15 พฤศจิกายน 2530
ไม่มีรูป นายแพทย์ธวัช นาวีระ 16 พฤศจิกายน 2530 - 14 ธันวาคม 2535
ไม่มีรูป นายแพทย์ชัยพร กันกา 15 ธันวาคม 2535 - 14 พฤศจิกายน 2539
ไม่มีรูป นายแพทย์สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ 15 พฤศจิกายน 2539 - ปัจจุบัน

ฝ่ายการพยาบาล/กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ไม่มีรูป นางจิตรา บุญเทวี 30 กรกฎาคม 2520 - 30 กันยายน 2541
ไม่มีรูป นางสมควร ทรัพย์สิน 7 ตุลาคม 2541 -30 กันยายน 2542
ไม่มีรูป นางอมรรัตน์ สุวรรณแสง 15 กุมภาพันธ์ 2543 -30 กันยายน 2546
ไม่มีรูป นางกนกวรรณ จานุรัตน์อนันต์ 1 ตุลาคม 2546 -30 กันยายน 2553
ไม่มีรูป นางสุทธินันท์ งานเลิศ 1 ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน

ฝ่ายบริหาร/กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ไม่มีรูป นายโช พลายงาม 1 สิงหาคม 2527 - 1 ตุลาคม 2529
ไม่มีรูป นางเยาวภา ชมชื่นจิตต์ 16 กรกฎาคม 2523 - 1 ตุลาคม 2532
ไม่มีรูป นายชาญ มาคล้าย 5 กุมภาพันธ์ 2533 - 30 กันยายน 2542
ไม่มีรูป นางวาสนา พงษ์สุภษะ 1 ตุลาคม 2542 - ปัจจุบัน

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ไม่มีรูป นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช 9 มิถุนายน 2549 - 21 กุมภาพันธ์ 2553
ไม่มีรูป นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 8 พฤศจิกายน 2553
ไม่มีรูป นายแพทย์สุวัตร์ งามภูพันธ์ 9 พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน

กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ไม่มีรูป นายแพทย์ณรงค์ คันธกุลดุษฎี 9 มิถุนายน 2549 - ปัจจุบัน

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ไม่มีรูป นายแพทย์ทศพร ศรีสุพรรณ สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน
ไม่มีรูป นายแพทย์บรรจบ นิมิตรพรสุโข 9 พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน

ด้านการเงิน การคลังและยุทธศาสตร์

ไม่มีรูป นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน 9 พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน

ที่มา: คัดลอกจากเล่มผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
ปรับปรุงล่าสุด: 10 มกราคม 2555

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000