รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

วิสัยทัศน์ [VISION]

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีมาตรฐานเพื่อบริการประชาชนให้มีสุข

พันธกิจ [MISSION]

พัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ด้วยระบบการจัดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจและบุคลากรมีความสุข  

เป้าประสงค์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่บริการด้วยมาตรฐาน

ค่านิยมหลักขององค์กร [Core Values]

  • ยึดผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Patient focus)
  • ทีมงานเป็นหลัก (Teamwork)
  • เน้นหนักที่ผลลัพท์ (Focus on result)

เข็มมุ่ง 

ผู้ป่วยปลอดภัย พอใจผลงาน

  1. ผู้ป่วยปลอดภัย : PSG, Risk, ทบทวน, 3P
  2. ความพึงพอใจ : ESB, 5ส., ENV, กระบวนการดูแล, การสื่อสาร, ข้อร้องเรียน

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000