Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน


นางสาวดวงพร อัศวราชันย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
 

นางสิริมา ทิพย์รัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 

นางสาวชุติมา เพ็ญพะยม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 

นางประภา แก้วพวง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
 

นางรัตน์เกล้า สุมานิก

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
 

นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 

นายกัมพล แก้วจุมพฏ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
 

นางสาวกอบกาญจน์ ธงทอง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ
Generated: 0.0023 seconds