Thanikul Sriuthis 21 ส.ค. 2555

 

ประกาศโรงพยาบาลอ่างทอง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินบำรุง

ของโรงพยาบาลอ่างทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

-------------------------------------------------------

 

ด้วยโรงพยาบาลอ่างทอง  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานรังสีวิทยา  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  ๖,๕๕๒  บาท  ดังนี้

๑.   คุณสมบัติทั่วไป

๑.      มีสัญชาติไทย

๒.      มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

๓.      เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๔.      ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๕.      ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๖.      ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๗.      ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๘.      ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๙.      ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๑๐.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๑.   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑๓.   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๑๔.   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๑๕.   ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๑๖.   ไม่สูบบุหรี่

 

 

 

 

 

 

๒/๒. ...

- ๒ -

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                   ๑.  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้  เช่น  ช่วยพลิกตะแคงตัว  เช็ดตัว  ป้อนอาหาร  น้ำ  และยาให้ผู้ป่วย  ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วน  และเพียงพอพร้อมใช้ตลอดเวลา ดูแลทำความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะ  ตู้  แก้วน้ำ  เครื่องนอน  เสื้อผ้าคนไข้  และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงให้สะอาดต่อการปฏิบัติงานช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจ  และการรักษาพยาบาลประจำวัน  เช่น  การเจาะปอด  สวนอุจจาระ  วัดไข้  วัดความดันโลหิต  เป็นต้น

                   ๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ๓.  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า

                   ๔.  เพศชาย  (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

                   ๕.  อายุ ๑๘-๓๐ ปีบริบูรณ์

                   ๖.  สามารถอ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้

                   ๗.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

                   ๘.  สามารถช่วยยกผู้ป่วยได้

                   ๙.  สามารถถูพื้น  ทำความสะอาดอุจจาระ  ปัสสาวะ  เลือด  หรืออาเจียนได้

๓.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการสมัคร

๑.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป

๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ  (พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร)

                    ๕.  สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร  แบบ  สด.๔๓  หรือแบบ  สด.๘  (เพศชาย)

๖.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ,  นามสกุล,  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ

๗.  ใบรับรองแพทย์

๗.๑  ตรวจสารเสพติด  ออกไม่เกิน  ๑  เดือน  จากสถานพยาบาลของทางราชการนับถึงวันปิดรับสมัคร

๘.  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม  ๓๐  บาท

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  *โปรดแต่งกายสุภาพ  และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลอ่างทอง  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๕  (ในวันและเวลาราชการ)

          ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                   ๑.  สอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Word

                   ๒.  สอบสัมภาษณ์

.  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก  ณ  ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ชั้น ๕ 

อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลอ่างทอง  ในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. 

*ผู้เข้าสอบคัดเลือกโปรดแต่งกายสุภาพ

 

๓/๗. ...

- ๓ -

 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

                   กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕

.   การบรรจุแต่งตั้ง

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวปฏิบัติราชการ  ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการฯ  กำหนด

 

สั่ง  ณ  วันที่        สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

รูปผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

Best view in 1024 x 768 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari is best support browser.

เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000