ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 610,100 01/1970 07/03/2018 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,960,000 01/1970 28/02/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ก่อสร้างลานจอดรถ 6,380,000 01/1970 22/02/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 610,100 01/1970 09/02/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 610,100 01/1970 09/02/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 610,100 01/1970 05/02/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 610,100 01/1970 05/02/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 610,100 01/1970 05/02/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 Phenytoin cap 100 mg 827,993 01/1970 25/01/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,366,025 01/1970 28/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด