ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
31 HRIG 150 IUML IN 2 ML 614,394 09/2021 22/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
32 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,293,000 01/1970 08/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
33 จัดซื้อยา Enoxaparin inj 60 mg0.6ml 797,039 09/2021 06/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
34 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,293,000 01/1970 01/12/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
35 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,055,000 09/2021 21/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
36 Metformin 500 mg tablet 1,225,000 09/2021 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
37 Simvastatin 20 mg tablet 1,214,015 09/2021 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
38 Alfuzosin SR 10 mg tablet 1,054,678 09/2021 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
39 Leuprorelin 3.75 mg inj 1,029,141 09/2021 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
40 Phenytoin inj 50 mgml in 5 ml 1,182,179 09/2021 10/11/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด