ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
51 Brimonidine tartrate 0.15% eye drop 798,200 11/2021 27/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
52 Tamsulosin 0.4 mg Tablet 731,000 11/2021 20/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
53 Doxazocin 4 mg extended release tablet 911,024 11/2021 20/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
54 Ezetime 10 mg+Simvastatin 20 mg tab 715,637 11/2021 20/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
55 Insulin detemir inj. 100 units per ml (3ml) 688,545 11/2021 20/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
56 ออกซิเจนเหลว 3,000,000 11/2021 18/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
57 Sitagliptin 100 mg tab 2,039,624 11/2021 17/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
58 Olanzapine 10 mg Tablet 522,750 11/2021 17/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
59 Tigecycline 50 mg Inj. 721,437 11/2021 17/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
60 Etoricoxib 90 mg tablet 851,913 11/2021 17/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด