ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
61 Aripiprazole 10 mg oral disintegrating tab 505,286 10/2021 17/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
62 Ibandronate inj. 3mg in 3ml 1,653,792 10/2021 17/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
63 จัดซื้อยา SALMETEROL 25 mcg +FLUTICASONE 125 mcg EVOHALER 662,544 10/2021 16/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
64 จัดซื้อยา SALMETEROL 50 mcg +FLUTICASONE 250 mcg ACCUHALER 1,680,371 10/2021 16/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
65 จัดซื้อยา ERYTHROPOEITIN 4000 IU injection 2,203,500 10/2021 16/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
66 จัดซื้อยา HYDRALAZINE HCL TAB 25 MG 1,020,000 10/2021 16/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
67 Normal Saline 0.9% ขนาด 1000 ml bag for injection 1,920,000 10/2021 16/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
68 จัดยา Manidipine 20 mg tab 713,818 10/2021 16/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
69 วัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค (อาหารผู้ป่วยใน) 500,000 10/2021 12/10/2017 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
70 วัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค (อาหารผู้ป่วยใน) 500,000 10/2021 12/10/2017 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด