ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และหรือการแพทย์ 4,911,000 01/1970 01/11/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 31/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 31/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,384,412 01/1970 29/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 29/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 25/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 วัสดุการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,800,000 01/1970 25/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด