ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 ยา 8,998,151 01/1970 14/09/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 ยา 8,998,151 01/1970 14/09/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 7,530,000 01/1970 14/09/2018 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 ยา 8,998,151 01/1970 13/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ยา 8,998,151 01/1970 13/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 7,530,000 01/1970 17/08/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด