ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
11 ซื้อยา 10,000,000 01/1970 04/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
12 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
13 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
14 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 03/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
18 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
19 ซื้อออกซิเจนเหลว 1,200,000 01/1970 02/04/2019 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
20 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,200,000 01/1970 02/04/2019 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด