ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
31 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 31/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
32 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 31/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
33 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
34 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
35 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ 2,700,000 01/1970 30/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
36 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,384,412 01/1970 29/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
37 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 29/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
38 ออกซิเจนเหลว 2,800,000 01/1970 25/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
39 วัสดุการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,800,000 01/1970 25/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
40 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,800,000 01/1970 25/10/2018 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด