ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
41 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 24/10/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
42 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,043,562 01/1970 18/10/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
43 ยา 8,998,151 01/1970 14/09/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
44 ยา 8,998,151 01/1970 14/09/2018 ยกเลิกแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
45 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 7,530,000 01/1970 14/09/2018 เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
46 ยา 8,998,151 01/1970 13/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
47 ยา 8,998,151 01/1970 13/09/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
48 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 7,530,000 01/1970 17/08/2018 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด