ประกาศ โรงพยาบาลอ่างทอง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
โรงพยาบาลอ่างทอง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
(นางกันตยา เกิดมี)
เจ้าพนักงานชำนาญงานชำนาญ

(นายณรงค์ คันธกุลดุษฎี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์
(นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๘๒๕ ๒๕๖๐ ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงพยาบาลอ่างทอง (M๖๐๑๒๐๐๐๐๒๑๒) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๐๑๒๐๐๐๐๔๔๕ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๖,๒๙๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๑