ประกาศ จังหวัดอ่างทอง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

               ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
               จังหวัดอ่างทอง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์
(นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑๘๒๕ / ๒๕๖๐ ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐
 
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดอ่างทอง (E๖๑๐๙๐๐๒๑๗๕๓) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
เหตุผลที่ยกเลิก
๑. ยา ๘,๙๙๘,๑๕๑.๒๐ ๑๑/๒๕๖๑ ผิดพลาด
๒. ยา ๘,๙๙๘,๑๕๑.๒๐ ๑๑/๒๕๖๑ ผิดพลาด