Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ตารางให้บริการตรวจโรค


วันจันทร์

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม แพทย์เวร
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม นพ.ณรงค์ คันธกุลดุษฎี์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พญ.สุรีรัตน์ สุทธิพงศ์เกียรติ
สูตินรีเวชกรรม พญ.ณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข
อายุรกรรมทั่วไป นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ,นพ.จิรารัชน์ อุนนะนันทน์,นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ
โรคตา นพ.บรรจบ นิมิตรพรสุโข
โรคทั่วไป แพทย์เวร
8.30 - 12.00
คลินิกปลูกคิด พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
อาชีวเวชกรรม นพ.วีระ ปิยะสิงห์
13.00 - 16.00
คลินิกสุขภาพเด็กดี แพทย์เวร
ทันตกรรม แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันอังคาร

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก
คลินิกปลูกคิด พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
คลินิกฝังเข็ม พญ.พรศจี ทองชมพูนุช
ความดันโลหิตสูง นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม นพ.สุธีรพันธ์ จิตตานนท์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ประกิต  ชัยกิจอุราใจ
สุขภาพจิต (ที่ 3,5 ของเดือน) นพ.ชานนท์
สูตินรีเวชกรรม นพ.สิทธิคมน์ สัตยารักษ์
อายุรกรรมทั่วไป นพ.พิเชฐ ธงทอง,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
โรค หู คอ จมูก นพ.กัมพล แก้วจุมพฏ
โรคตา นพ.สมพงษ์ ภาสอาจ
โรคทั่วไป แพทย์เวร
โรคหัวใจ (ที่ 1 ของเดือน) นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
13.00 - 16.00
คลินิกสุขภาพเด็กดี แพทย์เวร
คลินิกเลเซอร์ (ที่ 2,4 ของเดือน) แพทย์เวร
คลินิกโรคหอบหืด (ที่ 3 ของเดือน) นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ
คลินิกโรคไต (ที่ 2 ของเดือน) พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์
ทันตกรรม แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันพุธ

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม แพทย์เวร
คลินิกอดบุหรี่ นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.พยงค์  เมฆกระจ่าง
สุขภาพจิต นพ.วรวิทย์,นพ.นิรันดร์
สูตินรีเวชกรรม นพ.สุรพล พจนสุภาวรรณ์
อายุรกรรมทั่วไป พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
โรคตา พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง
โรคทั่วไป แพทย์เวร
โรคผิวหนัง นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
13.00 - 16.00
คลินิกหนูดี พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก
ทันตกรรม แพทย์เวร
แพทย์แผนไทย แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.30 - 20.30
ทันตกรรม แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันพฤหัสบดี

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม นพ.ประทีป โอประเสริฐสวัสดิ์
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม พญ.ชลธร ไชยโชติ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.กิตติ อิ่มใจ
สุขภาพจิต (ที่ 3 ของเดือน) พญ.นิอร
สูตินรีเวชกรรม พญ.เยาวเรศ กิตติธเนศวร
อายุรกรรมทั่วไป นพ.พิเชฐ ธงทอง,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
โรคตา นพ.สมพงษ์ ภาสอาจ
โรคทั่วไป แพทย์เวร
โรคหัวใจ (ที่ 3 ของเดือน) นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
โรคเบาหวาน นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ,นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
13.00 - 16.00
ทันตกรรม แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันศุกร์

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม พญ.ศิริสุดา อัญญะโพธิ์
คลินิกฝังเข็ม พญ.พรศจี ทองชมพูนุช
ทันตกรรม แพทย์เวร
บำบัดยาเสพติด (ยกเว้นวันศุกร์แรกของเดือน) แพทย์เวร
ศัลยกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
สูตินรีเวชกรรม แพทย์เวร
อายุรกรรมทั่วไป นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ,พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์,นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ
โรค หู คอ จมูก นพ.กัมพล แก้วจุมพฏ
โรคตา พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง
โรคทั่วไป แพทย์เวร
13.00 - 16.00
แพทย์แผนไทย แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร
Generated: 0.0013 seconds