Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ตารางให้บริการตรวจโรค


วันจันทร์

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม พญ.อนัญญา วงศ์นพหิรัญ
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม นพ.ณรงค์ คันธกุลดุษฎี์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พญ.สุรีรัตน์ สุทธิพงศ์เกียรติ
สูตินรีเวชกรรม พญ.ณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข
อายุรกรรมทั่วไป นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ, พญ.แพรวพัชร ธีรสถิตย์ธรรม
โรคตา พญ.บุษรัตน์ สุลีสถิร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
โรคหัวใจ (ที่ 3 ของเดือน) นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
โรคผิวหนัง นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี
8.30 - 12.00
คลินิกปลูกคิด พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
อาชีวเวชกรรม นพ.วีระ ปิยะสิงห์
13.00 - 15.00
คลินิกสุขภาพเด็กดี (วัคซีนเด็ก) แพทย์เวร
13.00 - 16.00
ทันตกรรม แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันอังคาร

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม นพ.รัฐพัฒน์ กลัดแก้ว
คลินิกปลูกคิด พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
คลินิกฝังเข็ม พญ.พรศจี ทองชมพูนุช
ความดันโลหิตสูง นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม นพ.สุธีรพันธ์ จิตตานนท์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์เวร
สุขภาพจิต (ที่ 2,4 ของเดือน) นพ.ชานนท์ ศิริกุล
สูตินรีเวชกรรม นพ.สายัณห์ เลื่องชัยเชวง
อายุรกรรมทั่วไป นพ.พิเชฐ ธงทอง, นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ, นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ, พญ.ทิพภากร เมืองงาม
โรค หู คอ จมูก พญ.เกศธิดา ปลูกรักษ์
โรคตา นพ.สมพงษ์ ภาสอาจ
โรคทั่วไป แพทย์เวร
โรคหัวใจ (ที่ 1 ของเดือน) นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
13.00 - 15.00
คลินิกสุขภาพเด็กดี (วัคซีนเด็ก) แพทย์เวร
13.00 - 16.00
คลินิกเลเซอร์ (ที่ 2,4 ของเดือน) แพทย์เวร
คลินิกโรคหอบหืด (ที่ 3 ของเดือน) นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ
คลินิกโรคไต (ที่ 2 ของเดือน) พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์
ทันตกรรม แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันพุธ

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม พญ.วิมลทิพย์ จันใจวงค์
คลินิกอดบุหรี่ นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม พญ.วราพร พงศ์มรกต
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.พยงค์  เมฆกระจ่าง, นพ.ประกิต ชัยกิจอุราใจ
สุขภาพจิต (ที่ 1,2,4 ของเดือน) นพ.วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี, นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง
สูตินรีเวชกรรม พญ.เยาวเรศ กิตติธเนศวร
อายุรกรรมทั่วไป พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์, พญ.แพรวพัชร ธีรสถิตย์ธรรม, นพ.ชยภัทร ต่างวิวัฒน์
โรคตา พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง
โรคทั่วไป แพทย์เวร
13.00 - 16.00
ทันตกรรม แพทย์เวร
แพทย์แผนไทย แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.30 - 20.30
ทันตกรรม แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันพฤหัสบดี

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม นพ.ประทีป โอประเสริฐสวัสดิ์
ทันตกรรม แพทย์เวร
ศัลยกรรม นพ.อกนิษฐ์ นะรา
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.กิตติ อิ่มใจ
สุขภาพจิต (ที่ 3 ของเดือน) พญ.นิอร คำเนตร
สูตินรีเวชกรรม นพ.สุรพล พจนสุภาวรรณ์, พญ.ธีรารัตน์ ยิ้มพงษ์
อายุรกรรมทั่วไป นพ.พิเชฐ ธงทอง,นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ, นพ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ, พญ.ทิพภากร เมืองงาม
โรค หู คอ จมูก พญ.เกศธิดา ปลูกรักษ์
โรคตา พญ.บุษรัตน์ สุลีสถิร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
โรคเบาหวาน นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ,นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
13.00 - 16.00
คลินิกหอบ หืด เด็ก (ที่ 3 ของเดือน) พญ.ศิริสุดา อัญญะโพธิ์
ทันตกรรม แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร

วันศุกร์

เวลา แผนกที่ตรวจ แพทย์
8.30 - 12.00
กุมารเวชกรรม พญ.ศิริสุดา อัญญะโพธิ์
คลินิกฝังเข็ม พญ.พรศจี ทองชมพูนุช
ทันตกรรม แพทย์เวร
บำบัดยาเสพติด (ยกเว้นวันศุกร์แรกของเดือน) แพทย์เวร
ศัลยกรรม นพ.วชิรลักษณ์ ชโลกุล
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
สุขภาพจิต (ที่ 1 ของเดือน) นพ.วุฒิพันธ์ สิทธิการิยะ
สูตินรีเวชกรรม พญ.ลลิดา ชูกิจกุล
อายุรกรรมทั่วไป นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ, พญ.ประกาย สัญโญชน์วิทย์, นพ.ชยภัทร ต่างวิวัฒน์
โรคตา พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง
โรคทั่วไป แพทย์เวร
13.00 - 16.00
แพทย์แผนไทย แพทย์เวร
โรคทั่วไป แพทย์เวร
16.00 - 20.30
โรคทั่วไป แพทย์เวร
Generated: 0.0047 seconds